تعرفه هر پیامک بر اساس هر اپراتور متفاوت میباشد .

کمترین تعرفه 12 تومان است

 

 

بالا