تعرفه هر پیامک بر اساس هر اپراتور متفاوت میباشد .

کمترین تعرفه 125 ریال است

 

 

بالا