قیمت خطوط اختصاصی 1000

نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
    غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی سفارشی
1000xxxxxxxxxx 14 135.000 300.000 120.000 250.000 105.000 200.000
1000xxxxxxxxx 13 350.000 700.000 315.000 600.000 280.000 550.000
1000xxxxxxxx 12 700.000 1.400.000 600.000 1.200.000 500.000  1.000.000
1000xxxxxxx 11  1.400.000 2.700.000 1.200.000 2.300.000 1.000.000  2.000.000
1000xxxxxx 10  1.800.000  4.000.000 1.500.000 3.500.000 1.300.000 3.000.0000
1000xxxxx 9 2.500.000 5.000.000 2.250.000  4.500.000 2.000.000  4.000.000
1000xxxx 8 3.500.000 7.000.000 3.000.000 6.000.000 2.500.000 5.500.000
1000xxx 7 35.000.000 33.000.000 31.000.000
1000xx 6 62.000.000 59.000.000 57.000.000

 

قیمت خطوط اختصاصی 3000

نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
    غیر سفارشی سفارشی سفارشی
3000xxxxxxxxxx 14 150.000 135.000 110.000
3000xxxxxxxx 12 900.000 800.000 750.000
3000xxxxxx 10 1.100.000 950.000 900.000
3000xxxxx 9 استعلام شود استعلام شود استعلام شود
3000xxxx 8 استعلام شود استعلام شود استعلام شود

 

قیمت خطوط اختصاصی 2000

 

تعداد ارقام
کاربران

نمایندگان

  غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی سفارشی
غیر رند نیمه رند رند خیلی رند غیر رند نیمه رند رند خیلی رند
12 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 استعلام شود 1.800.000 2.300.000 2.900.000 3.400.000 استعلام شود
10 4.000.000 5.000.000 7.000.000 10.000.000 استعلام شود 3.500.000 4.500.000 6.500.000 9.500.000 استعلام شود
9 7.000.000 8.000.000 10.000.000 15.000.000 استعلام شود 6.500.000 7.500.000 10.000.000 13.000.000 استعلام شود
8 15.000.000 16.000.000 17.000.000 25.000.000 استعلام شود 11.000.000 13.000.000 15.000.000 23.000.000 استعلام شود

 

قیمت خطوط اختصاصی 5000

نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
50001xxxxxxxxxx 15 80.000 65.000 50.000
50001xxxxxxxxx 14 110.000 90.000 80.000
50001xxxxxxxx 13 300.000 250.000 220.000
50001xxxxxxx 12 700.000 600.000 520.000
50001xxxxxx 11 1.350.000 1.200.000 1.000.000
50001xxxxx 10 1.800.000 1.500.000 1.300.000
50001xxxx 9 2.200.000 1.970.000 1.600.000
50001xxx 8 3.000.000 2.500.000 2.200.000
50001xx 7 4.500.000 3.800.000 3.300.000
50001x 6 7.500.000 6.300.000 5.600.000

قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت

نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
021xxxxxxxx 10 1.100.000 1.000.000 900.000
021xxxxx 7 5.500.0000 5.000.000 4.500.000
021xxxx 6 6.600.000 6.000.000 5.500.000

 

قیمت خطوط مجازی
خطوط مجازی : این خطوط برای ارسال و دریافت فکس و تلفن گویا می باشند

نمونه شماره

 

تعداد ارقام
کاربران

نمایندگان

    سفارشی سفارشی
غیر رند نیمه رند رند غیر رند نیمه رند رند
24521xxx 8 1.700.000 3.600.000 5.200.000 1.300.000 3.200.000 4.400.000

 

نکته*ملاک رند بودن شماره:
1. شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
2. ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.
شرایط نمایندگان ویژه :
1. روزانه بیش از 50 هزار پیامک ارسال داشته باشند
2. خرید های ایشان یکجا و بیش از 10 میلیون تومان باشد
3. روزانه حداقل 5 خط اختصاصی خریداری نمایند

 

بالا