کلیه حساب ها به نام علی کریم پور می باشد:

نام بانک شماره کارت شماره حساب
مهر ایران 6063731042204793 300870045727201
ملت 6104337910617834 4162963464
پارسیان 6221061061405454 80023355138
صادرات  -- --
پاسارگاد -- --
کشاورزی -- --
سپه -- --

 

بالا